atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Mali İşler Müdürlüğü

SORUMLULUK VE YETKİLER

Muhasebe İşlemleri

 1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” çerçevesinde Oda’nın Muhasebe işlerini yürütmek.
 2. Hazırlık bütçesini, kesin hesap, aylık mizan, bilânço, bütçe gelir ve giderlerini hazırlamak, günlük alındı ve ödeme makbuzlarının kaydına ve kasa mevcudunun kontrolüne yarayan kasa raporunu her gün hazırlamak ve Genel Sekreterliğe sunmak.
 3. Oda bütçesinde fasıllar içi ve fasıl maddeleri arasında aktarma taleplerini; fasıllar arasında ise Meclise, fasıl maddeleri içerisinde ise Yönetim Kuruluna sunmak üzere Genel Sekreterliğe önermek.
 4. Yevmiye defterini, defteri kebiri, sabit kıymetler defteri, kıymetli evrak defteri, tahakkuk ve takip defteri ve ihtiyaca göre yardımcı defterlerin elektronik ortamda tutulmasını sağlamak, bunların her ay sonunda tasdikli müteferrik yapraklar kullanarak alınması ve yıl sonunda ciltlenerek muhafaza edilmesini sağlamak.
 5. Yevmiye defterinin her mali yılın başında notere ibraz ve tasdik ettirilmesini sağlamak.
 6. Her iş günü sonunda TIR Karne stokları ile muhasebe kayıtlarının karşılaştırılmasını sağlamak.
 7. Yönetim Kurulunca belirlenen imza yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.
 8. ISO 9001:2015 KYS Ekibinde görev yapmak.

Vezne İşlemleri

 1. Odaya kayıtlı üyelerin aidat ve munzam aidatlarının tahakkuk ve tahsilatını yapmak.
 2. Yapılan işlemlerle ilgili para tahsilatını yapmak ve makbuz kesmek.
 3. Günlük kasa raporunu almak.
 4. Günlük işlemlerin sonunda kasadaki paraları sayarak; kasa raporu kayıtlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek.
 5. Aylık sigorta, vergi, telefon, elektrik, su giderlerinin takibini yaparak, ödenmesini sağlamak.
 6. Personel sağlık giderlerini “TOBB Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakıf Senedi” ne göre ödemek.
 7. Personel maaşlarının hesaba yatırılmasını sağlamak.
 8. Genel Sekreterin onayıyla Odanın ödemelerini yapmak.
 9. Ay sonlarında banka faiz gelirlerini kontrol etmek.
 10. Bilirkişi ödemelerini yapmak.
 11. Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
RANA BUDAK
RANA BUDAK
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
+90 (326) 216-5800 (143)
+90 (326) 216-2405
DUYGU MENGİLLİ
DUYGU MENGİLLİ
VEZNEDAR
+90 (326) 216-5800 (141)
+90 (326) 216-2405