+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Ana Sözleşme Değişikliği

 
https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index adresinden talep başvurunuzu yapınız.
 
Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 71)

GEREKLİ EVRAKLAR

1.    Dilekçe (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır  - Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2)

2.    Değiştirilen Esas Sözleşmenin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığı tarafından onaylı Yönetim Kurulu Esas Sözleşme Tadil Metni (1 Adet asıl)


3.     Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin  Genel Kurul Belgeleri 

          - Hazir bulunanlar (Hazirun) Listesi (Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine uyulması gerekmektedir.)

        - Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.

        - Vekaleten katılım varsa Noter onaylı Özel Vekaletname  Şirket ortakları Vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi (Mülga ibare:RG-9/10/2020-31269) (…) gerekir. (Yönetmelik Madde 18/7)


       - Gündem
       - Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı(TTK 64/4 – 375/f ) (1 Adet Noter Onaylı)

        -Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26) .

         -Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) Toplantı Başkanı seçilmesi yeterli olup ayrıca Tutanak yazmanı, Oy toplama memuru seçilmesine gerek yoktur.  Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir.(yönetmelik Madde 14)

- Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

         -Genel kurul toplantılarında (Ek ibare:RG-9/10/2020-31269)  Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin tüm genel kurul toplantıları bakanlık temsilcisi talep edilmeden de yapılabilir. (Yönetmelik Madde 32)

- Esas sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

ÖNEMLİ NOTLAR


*  Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin karan imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylandığına ilişkin kararın noter onaylı örneği.