+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Ticari İşletme Devri

İŞLETME DEVRİ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ (TSY-133)


1)Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlamak sureti ile devredilebilir
2) Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır;
     a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi,

     b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.

     c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan,

     ç) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları,

3) Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.
4) Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilemez

 

Ticari İşletmenin Devrine İlişkin  (TSY-135/4)


a) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye UNVAN İLE BERABER devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir.

b) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye UNVAN HARİÇ OLMAK üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir. 

c) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından bir ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır.

d) İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır. 

1. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yazılmış Dilekçe 

2. İşletme Devrine dair Noterden düzenlenmiş Devir Sözleşmesi (İşletme devrinin unvan Dahil mi yoksa Unvan Hariç mi devir edileceği mutlaka belirtilmelidir.) (2 Adet Noter Onaylı ) 

3. Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenen unvan altında imza beyannamesi 

4. Devralan Kişiye Ait Vergi Levhası Fotokopisi  (1 Adet) 

5. Gerçek kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)

İndirilebilir Dökümanlar