atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Kuruluş

 

Kooperatif Sözleşmesinin Onaylanması hakkında duyuru: 

Kooperatif Sözleşmeleri 15/03/2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüklerinde onaylanmaktadır. Müdürlüğümüz Kooperatif Sözleşmesi onaylama işlemlerini randevu sistemi ile yapmaktadır. Randevu alabilmek için Mersis Başvurusu yapılmış olması gerekmektedir.

*** Vergi Usul Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan ticari defterlerin kuruluşta ibrazı zorunludur. Eksik ve sayfa numarası olmayan defterle başvuru kabul edilmemektedir. Kuruluş başvurularında kurucuların imza tasdikinin yapılmasının ardından kooperatifin türüne göre ilgili Kurumdan alınacak izin yazısı ibraz edilmeden kuruluş tescili gerçekleştirilmeyecektir**

                                         .

KOOPERATİFLER

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

        1.    Sözleşme onay tarihi,

        2.    Kooperatifin unvanı ve merkezi,

        3.    Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,

        4.    Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

        5.    Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,

        6.    Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu

        7.    Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,

        8.    Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

        9.    Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,

       10. Kooperatifin temsiline ait hükümler,                                         

       11. Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,

       12. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği

       13. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri


KURULUŞ

1-) Dilekçe 

  • Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi 

  • Yetkililerce İmzalanması 

3-) Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde Ticaret Sicili Müdürlüğünce hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Ticaret Sicili Müdürlüğüne gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

5-)Temsile yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi .  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

4-) İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (1 nüsha)

5-) Bakanlık izin yazısı aslı

6-) Ana Sözleşmeye huzurda imzalar alındıktan sonra 4 ve 5.maddelerde geçen izinlerin alınması için 2 nüsha  imzaları tasdikli sözleşme kooperatif yetkililerine verilecek, izinlerin alınmasını takiben tescil işlemi gerçekleştirilecektir.

  • 14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu' na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.