+90 (326) 216-5800 atso@antakyatso.org.tr
HİZMETLER
ONLINE İŞLEMLER

Şube Açılışı

 

https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index  adresinden başvuru

  1. Dilekçe (Eksiksiz doldurulacaktır.) (Şube bilgilerine göre  düzenlenecektir)
  2. Şube açılışına ilişkin Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı1 Suret )
  3. Şube müdürü/müdürlerinin şube unvanı altında  Ticaret sicil müdürlüğünde düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (1 adet Asıl)
  4. Oda kayıt beyannamesi (Şube bilgilerine göre  düzenlenecektir)
  5. Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

 

Şube açılışına ilişkin Genel Kurul Kararında:

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.


Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.